Algemene voorwaarden & privacybeleid

Algemene voorwaarden

Als gevolg van de per 1 januari 2017 geïntroduceerde Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is geadviseerd om tevens als mesoloog algemene voorwaarden toe te passen.
Ik wil je vragen deze algemene voorwaarden te lezen. Aanvang van de behandeling wil automatisch zeggen, dat je akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

Vertrouwelijkheid

De therapeut is gehouden te handelen conform wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van de cliënt en de therapeut zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
De therapeut houdt een cliëntendossier bij. De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier. Dit dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn 15 jaar bewaard.
De therapeut betracht geheimhouding ten aanzien van door de cliënt verstrekte gegevens, die in het dossier worden opgeslagen. Op verzoek van de cliënt kan voorafgaand, tijdens of na de behandelperiode informatie worden ingewonnen en/of verstrekt bij/aan een te benoemen therapeut, arts en/of medisch specialist waarvoor de cliënt specifiek toestemming dient te verlenen (je therapeut verstrekt zonder uw nadrukkelijke toestemming nooit gegevens aan derden).

Afspraken behandelingen/consulten

De therapeut verplicht zich in alle fasen van de behandeling informatie betreffende de behandeling aan de cliënt te verstrekken. De cliënt verplicht zich via het anamnesegesprek relevante informatie aan de therapeut te verstrekken.
Het therapieplan is opgebouwd uit een aantal consulten, waarin telkens zowel bij aanvang van het consult als afsluitend aan het consult een gesprek plaatsvindt.
Individuele voedingsadviezen en behandelplan zijn inbegrepen in het consult en worden ná het consult schriftelijk verstrekt.
Afsluitend aan ieder consult wordt tevens in overleg besloten of de therapie een vervolg zal krijgen. Een consult duurt telkens ongeveer 75 minuten, of anders indien afgesproken.
Van de bevindingen van het eerste onderzoek ontvangt cliënt een schriftelijke rapportage per email.
De therapeut mag zonder toestemming van de cliënt geen mesologische handelingen verrichten.
Voor een minderjarige cliënt en/of een cliënt onder voogdij/toezicht, dienen ouders en/of voogden c.q. toezichthouders toestemming te verlenen.
De therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega (therapeut, arts en/of andere hulpverlener), indien mesologische behandeling niet geëigend en/of toereikend is.

Kosten

Het tarief voor een mesologisch consult bedraagt € 95,00 (euro) per consult. Dit tarief is zowel van toepassing op het eerste consult inclusief intakegesprek, alsmede per sessie voor hierop volgende consulten.
Toekomstige aanpassingen van bovengenoemde tarieven worden minimaal 3 maanden vóór tariefwijziging kenbaar gemaakt via de website.

Betaling

De factuur wordt cliënt per email toegestuurd (of geprint indien mailen niet mogelijk is).
Hierdoor kan cliënt het aanvragen van een (gedeeltelijke) vergoeding op basis van haar/zijn aanvullende ziektekostenverzekering (digitaal) bij de zorgverzekeraar indienen.
Betalingswijze geschiedt volledig en aansluitend aan het consult via een betaalverzoek (via je eigen bank) of a contant.
Betaling per credit card is niet mogelijk.

Annulering

Bij verhindering zal cliënt minimaal 48 uur van tevoren afzeggen (door een telefonische melding, dan wel het achterlaten van een bericht op de voicemail of het versturen van een bericht via email).
Afspraken die binnen 24 uur worden afgezegd, worden in rekening gebracht. Van afspraken die 24-48 uur voor de afspraak worden afgezegd wordt 50% van de kosten in rekening gebracht.

Vergoeding van de therapie

De therapeut is aangesloten bij beroepsverenigingen (Nederlandse Vereniging Voor Mesologie (NVVM), de Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijzen (VBAG), Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ)) en doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat de kosten van het consult (gedeeltelijk) voor vergoeding in aanmerking komen. Mesologische consulten (prestatiecode 24008) vallen onder alternatieve geneeskundige behandelingen.
Cliënt informeert zelf voorafgaand aan een afspraak bij zijn/haar zorgverzekeraar of deze kosten (gedeeltelijk) vergoed worden. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor deze afstemming met zijn/haar zorgverzekeraar.

Bereikbaarheid

Afspraken worden gemaakt op werkdagen. Het is niet mogelijk om ’s avonds af te spreken.
Gedurende afspraken kan er vanzelfsprekend geen telefoon of email beantwoord worden.
Cliënt echter altijd zijn/haar naam, telefoonnummer en eventueel aanvullende informatie inspreken op de voicemail, waarna cliënt zo spoedig mogelijk wordt teruggebeld. Cliënt heeft eveneens altijd de mogelijkheid om een email of whatsapp te versturen, die zo spoedig mogelijk beantwoord zal worden.
Op zaterdag, zondag en feestdagen is de praktijk in principe niet bereikbaar. Spoedeisende situaties uitgezonderd.
Tijdens vakanties zal de praktijk (beperkt) bereikbaar zijn per email en voor noodgevallen per telefoon/sms/WhatsApp. Indien nodig wordt de bereikbaarheid waargenomen door een collega mesoloog. Informatie hierover zal zowel op de website als middels de afwezigheidsmelding van de voicemail verstrekt worden.
Als de therapeut door ziekte of onvoorziene omstandigheden een afspraak niet door kan laten gaan, zal zij dit zo spoedig mogelijk doorgeven en op zo kort mogelijke termijn contact opnemen om een vervangende afspraak in te plannen.
Als de therapeut door ziekte of andere oorzaken voor een periode langer dan vier weken niet in staat is zelf consulten uit te voeren, kan zij voorstellen een collega-therapeut in haar plaats in te schakelen, die de afspraak overneemt. Cliënt heeft hierin altijd zelf de keuze om hier wel of niet mee akkoord te gaan.

Aansprakelijkheid

Voor klachten over de behandeling kan de cliënt zich voor het klachtrecht wenden tot de geschillencommissie Quasir. Alle VBAG zorgverleners zijn hierbij aangesloten. Meer informatie is te vinden op de website van de VBAG.
Alle eventuele gevolgen, voortvloeiende uit het achterhouden van informatie aanwezig in het medisch dossier bij de huisarts van cliënt, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt.
De therapeut heeft een Collectieve Beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Iedere aansprakelijkheid van de therapeut is beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval wordt uitgekeerd door verzekeraar, vermeerderd met het eigen risico.

Ontbindende voorwaarden

Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden.
Indien de cliënt voortzetting van de behandeling niet langer op prijs stelt of niet nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen.
De therapeut kan de behandeling slechts eenzijdig beëindigen onder vermelding van argumenten en de cliënt, indien nodig, doorverwijzen naar een andere therapeut, arts of andere medische hulpverlener.

Privacybeleid

Om te kunnen voldoen aan de voorwaarden, die sinds 25 mei 2018 gepaard gaan met de invoering van de privacy wet (Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG), zul je bij deze eerste afspraak worden gevraagd om schriftelijk aan te geven dat je kennis hebt genomen van de gegevens die voor je mesologische behandeling worden opgeslagen en schriftelijk met het opslaan van deze gegevens in te stemmen. Ik zal je dus vragen een toestemmingsformulier te ondertekenen. Deze zal ik je voorafgaand aan het consult toesturen. Bij aanvang van de afspraak heb je de mogelijkheid om het toestemmingsformulier in mijn praktijk te ondertekenen.
Hier kun je verder lezen hoe ik met jouw privacy omga.

Je privacy

SoulLife, Mesologische Gezondheidspraktijk, alsook Yvonne Jansen als behandelend therapeut, dragen zorg voor de privacy van cliënten, alsmede van de bezoekers van de website. Alle informatie (inclusief persoonlijke informatie) die u verschaft, wordt zorgvuldig en vertrouwelijk verwerkt. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (AVG).

Dossiervorming en inhoud van je dossier

Wanneer je als cliënt bij Yvonne Jansen onder behandeling bent, is het voor een goede behandeling noodzakelijk dat zij een dossier aanlegt. Dit is een wettelijke plicht, die is opgelegd vanuit de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Je dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand, alsmede gegevens over door je therapeut uitgevoerde onderzoeken en voorgestelde behandelingen. Tevens worden in het dossier gegevens opgenomen, die voor je behandeling noodzakelijk zijn en die je therapeut, na je expliciete toestemming, heeft opgevraagd bij een andere zorgverlener, zoals bijvoorbeeld je huisarts, osteopaat, diëtist, etc.

Privacy

Vanuit haar zorgplicht waarborgt Yvonne Jansen je privacy onder meer door:
zorgvuldig met zowel je persoonlijke gegevens als je medische gegevens om te gaan;
ervoor te zorgen, dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens.
Als je behandelend therapeut heeft Yvonne Jansen als enige toegang tot de gegevens in je dossier. Ten aanzien van deze gegevens heeft zij tevens een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit je dossier kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden:
om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond, of bij een verwijzing naar een andere behandelaar kan je dossier of delen daarvan worden overgedragen. Dit gebeurt uitsluitend ná je expliciete toestemming;
eveneens ná je expliciete toestemming tijdens afwezigheid van je therapeut ten behoeve van waarneming door een collega Mesoloog. Deze waarnemer(s) vallen eveneens onder het beroepsgeheim en hanteren dezelfde regels ten aanzien van je privacy;
voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing;
een deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor het opstellen van een adviesbrief, een recept en/of een factuur;
wanneer SoulLife vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan wordt je hiertoe wederom voorafgaand expliciet om toestemming gevraagd.
De gegevens in het cliëntendossier blijven 15 jaar bewaard, zoals vereist in de eerder genoemde WGBO.
Op de zorgnota, die je aansluitend aan je afspraak ontvangt, staan gegevens die door zorgverzekeraars vereist worden, zodat je deze nota bij je zorgverzekeraar kunt declareren.  Deze gegevens omvatten:
naam, adres en woonplaats;
geboortedatum;
datum van de behandeling;
korte omschrijving van de behandeling;
factuurnummer;
kosten van het consult.

Recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

Als cliënt heb je recht tot inzage van je opgeslagen persoonsgegevens en het recht tot rectificatie (correctie) van deze gegevens. Daarnaast heb je het recht om je persoonsgegevens te laten wissen onder de voorwaarden, zoals omschreven in de AVG en voor zover dit niet in strijd is met de WGBO. Wens je dit te laten doen, neem dan hiervoor contact op met SoulLife.

Beveiliging

Om je persoonsgegevens en dossier zorgvuldig te beheren heeft SoulLife beveiligingsmaatregelen getroffen. Dit betreft zowel organisatorische, als technische maatregelen om deze gegevens te beveiligen tegen verlies en/of onrechtmatige gebruik.

Toelichting

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten van SoulLife. Voorafgaand aan je eerste afspraak word je gevraagd om schriftelijk, middels een handtekening, aan te geven dat je kennis hebt genomen van deze privacyverklaring en hiermee instemt.
Chat openen
1
Hallo, Yvonne hier. Kan ik je helpen of wil je een afspraak maken? Ik zal zo snel mogelijk reageren!